Domeinen

De veeleisende digitaliserende (netwerk) samenleving vraagt om een publieke sector die voortdurend in ontwikkeling is. Professionals en managers van Publiek Netwerk onderscheiden zich door hun actuele kennis en ervaring op complexe overheidsthema’s. Ons netwerk is zorgvuldig opgebouwd en richt zich op de schaarstevragen die er in de verschillende domeinen zijn.

Sociaal domein
Het sociaal domein is volop in beweging. Gemeenten krijgen er door decentralisatie van rijkstaken een grote verantwoordelijkheid bij. Verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de uitvoering van de Participatiewet. Publiek Netwerk voorziet in professionals met kennis op deze vakdomeinen en proceservaring om de decentralisaties te structureren. Tegelijkertijd levert ons netwerk uitvoerende capaciteit om de toenemende caseload aan te kunnen. Wij voorzien in afdelingshoofden sociaal domein, teamleiders zorg, werk en inkomen, kwartiermakers, projectleiders decentralisatie, adviseurs Jeugd, WSW, Onderwijs, WMO, Werk en Inkomen, klantmanagers, zorginkopers, financieel adviseurs en communicatieadviseurs sociaal domein, medewerkers bezwaar en beroep en specialisten op deelterreinen zoals bijvoorbeeld BBZ en AWBZ. Allen zijn kwalitatief geselecteerd vanuit ons netwerk om de opgave in uw organisatie te realiseren.

Ruimtelijk fysieke domein
Het ruimtelijke domein kent behalve complexe projecten op gebiedsontwikkeling en civiele en cultuur techniek ook verdiepende inhoudelijke opgaven. Opgaven op het gebied van risicomanagement, projectcontrol, management van de vastgoedportefeuille, contractmanagement, regievoering maar ook het verkrijgen van grip op het beheer van de openbare ruimte en het technisch of omgevingskundig managen van grote infrastructurele of waterkundige werken. Publiek Netwerk voorziet in personele schaarstevragen op deze inhoudelijke gebieden maar ook in strategische adviseurs, teamleiders en afdelingsmanagers die dit domein in uw organisatie personeel en financieel goed op koers houden.

Bedrijfsvoering
„Meer met minder”. Dat is de opgave waar de publieke sector voor staat. Outsourcing, regionale samenwerking, bezuinigingen en leanmanagement zijn intensieve exercities. Dit vraagt een continue focus op efficiencyverbetering, schaalvoordelen, het in control zijn van bedrijfsvoering en „Vensters op Bedrijfsvoering”: een verregaande professionalisering van bedrijfsvoeringsfuncties. Publiek Netwerk levert inspirerende, inhoudelijk bevlogen managers en professionals op HRM, financiën, communicatie, ICT, juridische zaken, facilitaire zaken en huisvesting.

Ambtelijk bestuurlijke domein
Interactief besturen in een netwerksamenleving vraagt professioneel bestuur. Het provinciale en lokale bestuur is veeleisend in de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning. Publiek Netwerk voorziet in de vraag naar een kwalitatief hoogwaardige raadsgriffier, raadsadviseur, bestuursadviseur, bestuursjurist, manager bestuurlijke (juridische) zaken, hoofd communicatie, woordvoerder, (bestuurlijk) communicatieadviseur of adviseur financieel toezicht, zowel vast als tijdelijk.

domeinen-van-mirjan-de-wit