Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Vast

Uren per week: 36

De gemeente Steenwijkerland
In de kop van Overijssel ligt de gemeente Steenwijkerland. Met ruim 43.000 inwoners en meer dan 40 buurtschappen, pittoreske dorpen en levendige stadjes. Met het Nationaal Park Weerribben-Wieden als achtertuin; water en natuur in overvloed. Met toonaangevende bedrijvigheid en een sterke agrarische sector; met groeipotentie in toerisme en recreatie. Met culturele activiteiten als gondelvaarten, bloemencorso’s en festivals. Met Giethoorn als internationale trekpleister van jewelste. Geen wonder dat ‘veelzijdig’ hier het sleutelwoord is.
We leggen de lat hoog, hebben ambities. Het past bij de interessante ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling die we doormaken. De rol van de gemeente verandert. We willen samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en ondernemers invulling geven aan onze ‘nieuwe’ samenleving. Daarbij zien we voor ons als gemeente vooral een regisserende rol. De inhoudelijke sturing verdwijnt en maakt plaats voor informeren, faciliteren en kaders stellen.
 
Organisatie in ontwikkeling
Onze organisatie is continu in ontwikkeling. De veranderende rol die we als gemeente in de samenleving hebben, was de aanleiding om te komen tot een andere organisatiestructuur. Met vier eenheden, een kleiner strategisch management en andere manier van werken (samenwerken, netwerken). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het strategisch management (4) zijn daarmee anders dan voorheen. Dat geldt ook voor de profielen van de teamleiders (12) en de rol van procesregisseur. In totaal werken ca 360 medewerkers bij onze gemeente.
 
Toekomstagenda
De organisatieontwikkeling sluit naadloos aan bij de Toekomstagenda, die de gemeentesecretaris en het MT samen met de medewerkers hebben ontwikkeld. Deze Toekomstagenda heeft vier thema’s: Dienstverlening, Participatie, Samenwerking en Interne Organisatie. Uit de Toekomstagenda komt als doelstelling naar voren dat we een wendbare en flexibele organisatie willen zijn, waarbij de vraag van inwoners, ondernemers en instellingen centraal staat. Als gemeente moeten en willen we in staat zijn om veranderingen (het continu veranderende takenpakket van gemeenten) goed en snel te kunnen oppakken. Ook willen we een organisatie zijn waar medewerkers met plezier werken en kansen krijgen zich te ontwikkelen. Het verder verbeteren van de dienstverlening en het geven van ruimte voor participatie zijn trajecten die we al hebben ingezet. Op de elementen samenwerking en interne organisatie wordt met de organisatieontwikkeling een belangrijke stap gemaakt.
 
Nieuwe organisatie
Vanaf 1 juli 2017 werken we binnen onze organisatie met vier eenheden: Dienstverlening, Beheer en Realisatie, Organisatie Ondersteuning en Ontwikkeling. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar daarvoor een zorgvuldig traject doorlopen. De komende periode staat in het teken van de voorbereidingen voor een soepele overgang naar de nieuwe organisatie. Verder gaan we aan de slag met het vervolgtraject rondom houding en gedrag. Spiral Dynamics is hierbij ondersteunend. Het zijn veranderingen en ontwikkelingen die nieuwe kansen en mogelijkheden met zich meebrengen. Niet voor niets zeggen we: we zijn een lerende organisatie die zich richt op wendbaarheid en verbinding. Daarbij vergeten we natuurlijk niet voor wie we het allemaal doen: onze inwoners en ondernemers.
 
Politiek en bestuur
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft 27 raadsleden van in totaal 7 politieke partijen. Buiten Gewoon Leefbaar (6 zetels), PvdA (5 zetels), CDA (4 zetels), Christelijke Partij Burgerbelangen (4 zetels), VVD (3 zetels), D66 (3 zetels) en de Christen Unie (2 zetels). Het college wordt gevormd door een wethouder van Buiten Gewoon Leefbaar, een wethouder van het CDA, een wethouder van de Christelijke Partij Burgerbelangen en een wethouder van D66. Het college werkt op een collegiale wijze samen.
 
Het collegeprogramma 2014-2018 heeft als thema ‘Verantwoord anders’. In dit akkoord zijn de politieke afspraken vastgelegd voor de bestuursperiode: we willen een gemeente zijn die daadkracht toont en dichtbij de mensen staat, een bestuursstijl hanteren die de samenleving als uitgangspunt neemt en oog heeft voor de belangen van de kernen en voor de mogelijkheden van de gemeente in groter verband.
 
De politieke accenten in de aanpak van de opgaven zijn:
▪ Bewonersbetrokkenheid: ruimte voor initiatieven en inbreng van inwoners bij beleid en plannen
▪ Duurzaamheid: verantwoord en bestendig omgaan met onze omgeving, milieu en hulpbronnen
▪ Leefbaarheid: een aantrekkelijke en levendige woon- en leefomgeving met goede voorzieningen
▪ Bestuursstijl en organisatie: de samenleving als uitgangspunt en niet het gemeentehuis
 
De functie
 
Algemeen
▪ Je leidt het managementoverleg en hebt oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en going concernonderwerpen.
▪ Je neemt deel aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier; bevordert en draagt bij aan de samenwerking tussen raad en college en griffie en ambtelijke organisatie.
▪ Je bent formeel bestuurder in de zin van de WOR en bevordert het formele en informele overleg.
▪ Desgewenst bespreek en ontwikkel je de samenwerking met omliggende gemeenten.
▪ Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het crisismanagement in de gemeente.
▪ Je bewaakt en stimuleert effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven.
 
Als algemeen directeur
▪ Je bent eindverantwoordelijk leidinggevende van de ambtelijke organisatie.
▪ Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur.
▪ Ook ben je eindverantwoordelijk voor de realisering van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen.
▪ Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het in gang zetten of de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 
Als adviseur van het college
▪ Je bent de eerste adviseur van het college.
▪ Je bent deelnemer aan de beraadslagingen en bewaker van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten.
▪ Je vertaalt de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bent bewaker van de voortgang.
▪ Voor het college als totaliteit en voor de individuele collegeleden ben je een integere en betrouwbare sparringpartner.
 
Kernopdrachten
▪ Je geeft sturing aan en bent verantwoordelijk voor de ingezette koers voor wat betreft de Toekomstagenda en de organisatieontwikkeling.
▪ Je stuurt en spreekt de medewerkers aan op eigen verantwoordelijkheid binnen de gestelde kaders.
▪ Je geeft vorm aan een collegiaal samenwerkend concernmanagementteam.
▪ Je bent procesbegeleider en strategisch sparringpartner voor het college van B&W.
▪ Je stimuleert een lerende organisatie met een open cultuur waarin mensen elkaar informeel ontmoeten en samenwerking opzoeken.
▪ Je hebt affiniteit met het sturen op waarden (Spiral Dynamics).
▪ Je werkt continu aan verbetering, zonder perfectie na te streven.
▪ Je weet ‘rust’ te bewaren in de organisatie, waar ‘continu veranderen’ aan de orde van de dag is.
 
Onze ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat heeft aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, is een inspirerend leider en heeft kennis van en ervaring met cultuurverandering. Je hebt generieke kennis op het speelveld van de publieke sector op beleidsbepalend niveau, kennis van meerdere gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoeringvraagstukken en een goed financieel bewustzijn. Je beschikt over een ruime eindverantwoordelijke ervaring in diverse grote, complexe (politiek) bestuurlijke organisaties, met in ieder geval aantoonbare ervaring binnen de overheid. Je combineert politiek bestuurlijke sensitiviteit met een open en toegankelijke communicatieve stijl, die de organisatie meeneemt en inspireert. Je bent klant- en resultaatgericht. Tevens ben je een verbinder, iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat en indien de context dit vraagt wendbaar en flexibel kan zijn. Tegelijk schroom je niet krachtig stelling te nemen wanneer de situatie daarom vraagt. Je stuurt consequent en consistent, je bent koersvast en evenwichtig. Als natuurlijk leider ben je een excellente spelverdeler. Door een onderzoekende, waarderende en actief luisterende houding breng je rust in een dynamische organisatie en weet je het college en de ambtelijke organisatie goed met elkaar te verbinden. Je bent uitstekend in staat op strategisch en conceptueel niveau als senior sparringpartner op te treden, maar vervult deze rol niet als inhoudelijk expert. Je bent in staat om in voorkomende gevallen mensen bij elkaar te brengen, zodat op een adequate wijze op de voorliggende vraag kan worden ingespeeld. Je gaat vanuit ervaring op een soepele wijze om met medezeggenschap en betrekt deze bij voorkeur aan de voorkant van de besluitvorming.
 
Arbeidsvoorwaarden
▪ Een boeiende en leuke baan, voor in eerste instantie de duur van 2 jaar, in een informele organisatie. Bij goed functioneren wordt het dienstverband omgezet naar een vast contract.
▪ De functie wordt gewaardeerd in schaal 16 van de CAO gemeenten.
 
Procedure
De gemeente Steenwijkerland laat zich in deze procedure bijstaan door Publiek Netwerk. Wil je meer informatie neem dan contact op met Gea Zeilstra, telefoon 0650691383 of geazeilstra@publieknetwerk.nl
 
Kandidaten die belangstelling hebben voor deze functie, moeten rekening houden met de volgende data:
▪ Sluiting sollicitatietermijn 27 augustus
▪ Gesprekken bij Publiek Netwerk 1,4,5 en 6 september
▪ Eerste gespreksronde bij Gemeente Steenwijkerland 20 september van 12-17 uur.
▪ Tweede gespreksronde bij Gemeente Steenwijkerland 27 september van 14-17 uur.
▪ Assessment 4 of 6 oktober hele dag.
▪ Arbeidsvoorwaardengesprek 16 oktober 15.30 uur.
 
Bijlage
Organisatiestructuur: zie https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Organisatie
 
 

Solliciteer

Deel deze vacature