Domeinen

De veeleisende digitaliserende (netwerk) samenleving vraagt om een publieke sector die voortdurend in ontwikkeling is. Directeuren, managers en professionals van Publiek Netwerk onderscheiden zich in hun leiderschap en door hun actuele kennis en ervaring op complexe overheidsvraagstukken. Ons netwerk is zorgvuldig opgebouwd en richt zich op de schaarstevragen die er in de verschillende domeinen zijn.

Sociaal domein
Van transitie naar transformatie. Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Gemeenten zijn de belangrijkste regisseur in de uitvoering van de Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet. Ketenregie, collectieve en regionale inkoop, contractmanagement, opgavegericht werken en participatie zijn complexe processen om vorm te geven. Publiek Netwerk voorziet in inspirerende interim directeuren, managers en vaste medewerkers om deze opgaven vanuit een vernieuwende instelling te realiseren. Ons netwerk omvat directeuren, managers, kwartiermakers, projectleiders, senior beleidsadviseurs Jeugd, WMO, Participatie, zorginkopers, businesscontrollers en communicatieadviseurs sociaal domein. Allen zijn kwalitatief geselecteerd om de opgaven in uw organisatie te realiseren.

Ruimtelijk fysieke domein
De implementatie van de nieuwe Omgevingswet brengt een nieuwe procesorganisatie en andere manier van werken met zich mee. Een complexe opgave die tijd en energie vergt. Dit naast de reguliere opgaven die er liggen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte, woningbouw en complexe infra- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Doorontwikkeling van regievoering, risicomanagement, projectcontrol, vastgoedmanagement, contractmanagement en het technisch of omgevingskundig managen van grote projecten vragen om deskundige en actueel geschoolde professionals. Publiek Netwerk voorziet in personele schaarstevragen op deze gebieden maar ook in directeuren, programmamanagers, projectleiders, strategische adviseurs, teamleiders en afdelingsmanagers die dit domein in uw organisatie procesmatig en bedrijfskundig goed op koers houden.

Bedrijfsvoering
„Vanuit regie en in control”. Dat is de opgave waar de publieke sector voor staat. Outsourcing, regionale samenwerking, opgavegestuurd werken, in control statements, professioneel contractmanagement, digitalisering, databeveiliging en datagestuurd werken zijn intensieve exercities. Dit vraagt een continue focus op de doorontwikkeling van IT, risicomanagement, het in control zijn en een verregaande professionalisering van alle bedrijfsvoeringsfuncties. Publiek Netwerk levert inspirerende, inhoudelijk bevlogen directeuren, managers en professionals op HRM, financiën, communicatie, ICT, juridische zaken, inkoop, facilitaire zaken en huisvesting.

Ambtelijk bestuurlijke domein
Interactief besturen in een netwerksamenleving vraagt professioneel bestuur. Het provinciale en lokale bestuur is veeleisend in de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning. Publiek Netwerk voorziet in de vraag naar een kwalitatief hoogwaardige directeur bestuurszaken, raadsgriffier, raadsadviseur, bestuursadviseur, bestuursjurist, manager bestuurlijke (juridische) zaken, hoofd communicatie, woordvoerder, (bestuurlijk) communicatieadviseur, bestuurssecretaris of adviseur financieel toezicht, zowel vast als tijdelijk.

domeinen-van-mirjan-de-wit