• Vervuld
  • 2 maanden geleden geplaatst

Randstad

Lokatie: Randstad

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Interim

Uren per week: 32-36

DEZE VACATURE IS VERVULD. REAGEREN IS NIET MEER MOGELIJK.
Kijk voor ons actuele vacatureaanbod op: https://publieknetwerk.nl/vacatures/ of stuur vrijblijvend uw cv via onze site.

Voor een middelgrote gemeente in de Randstad is Publiek Netwerk op zoek naar een verandermanager voor het concern Ruimte. Betreft een tijdelijke opdracht voor minimaal 6 maanden met een optie op verlenging. Start per september voor 36 uur per week.
 
Samen met twee andere concernmanagers en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Met elkaar geven jullie vorm aan de opgaven en de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
 
Je draagt zorg voor integraliteit door domein overstijgend te werken en daarop te sturen. Door een continue afstemming met bestuur kun je als onderdeel van directie en verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein een duidelijke koers geven aan de ambtelijke organisatie. Je bent medeverantwoordelijkheid voor het concernplan. Je legt periodiek verantwoording af over gevoerd beleid en behaalde resultaten aan de gemeentesecretaris en het bestuur.
 
De opgave
Je bent concernmanager Ruimte. Het ruimtelijk domein omvat 5 teams (bestaande 80 fte) en 3 teamleiders met zowel beleidsmatig als uitvoerende taken. Samen staan zij voor de volgende uitdagingen:
•          flexibel werken vanuit een regiefunctie, programmatisch rondom samenhangende maatschappelijke thema’s en gebiedsgericht, midden in de samenleving;
•          intensief samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. We stellen onze kennis ten dienste van de samenleving;
•          zorg voor een transparante, actieve en open communicatie. In onze dienstverlening werken we  digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat nodig is;
•          het ontwikkelen van de organisatie zodat we onze bijdrage kunnen blijven leveren aan de snel veranderde omstandigheden;
•          het zijn van een moderne en aantrekkelijke werkgever door in te spelen op marktontwikkelingen om
de juiste mensen aan ons te binden.
 
Het ruimtelijk domein wil de klant zo optimaal mogelijk bedienen. Dit vraagt om optimalisatie van de bedrijfsvoering en de werkprocessen in het ruimtelijk domein: structuur aanbrengen, rollen en mandaten verduidelijken, sturing geven, integraal werken en processen beter laten stromen.
Daarnaast ligt er een door ontwikkel opdracht; het innoveren van de huidige werkwijze: integraal werken, meer van buiten naar binnen denken en handelen, meer regie, goed afgestemde werkprocessen en in gezamenlijkheid aanbrengen van focus en prioriteiten.
 
 
Taken en verantwoordelijkheden:
•          Een duidelijke visie op het ruimtelijk domein en zorgdragen voor regie en integraliteit binnen het 
ruimtelijk domein.
•          Eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor het college en de gemeentesecretaris met betrekking
tot de inhoudelijke koers en de doorontwikkeling van het ruimtelijk domein.
•          Verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het opdrachtgeverschap in het ruimtelijk
domein.
•          Aansturen van de teamleiders en zelfstandige teams en sturen op ontwikkeling op basis van de besturingsfilosofie van Nijkerk. Je bent een natuurlijke leider en treedt op als een verbindende schakel binnen het managementteam van het ruimtelijk domein.
•          Je hebt een voorbeeldfunctie en belangrijke rol in het neerzetten en door ontwikkelen van de
gewenste cultuur van het ruimtelijk domein.
•          Sturing en control op de bedrijfsvoerings aspecten, waaronder personeel en financiën, binnen het
ruimtelijk domein.
•          Eindverantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en monitoring van teamplannen van het ruimtelijk domein.
•          Als verantwoordelijke van het ruimtelijk domein het gezicht en geluid van de gemeente in diverse regionale overleggen.
 
Specifieke ontwikkelopdracht
We verwachten binnen 5 maanden een advies over de doorontwikkeling van het ruimtelijk domein. In dat advies besteed je aandacht aan:
•          de teamstructuur binnen het ruimtelijk domein;
•          de aansturing van de teams breng je in lijn met de besturingsfilosofie van de organisatie.
 
Vereisten
•          Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
•          Aantoonbare werkervaring als (eind) verantwoordelijke concernmanager;
•          Aantoonbare ervaring met grote veranderopgaves/doorontwikkeling van organisaties. Je hebt voldoende daadkracht om (cultuur)verandering teweeg te brengen;
•          Ervaring het realiseren van verander/doorontwikkeling opgaves;
•          Ervaring met het ruimtelijk domein en met opdrachtgeverschap.
 
Gevraagde competenties
•          Leiderschap
•          Visie uitdragen
•          Vernieuwingskracht
•          Besluitvaardigheid
•          Bestuurssensitiviteit
•          Omgevingsbewustzijn
•          Netwerkvaardigheid
•          Samenwerken

DEZE VACATURE IS VERVULD. REAGEREN IS NIET MEER MOGELIJK.
Kijk voor ons actuele vacatureaanbod op: https://publieknetwerk.nl/vacatures/ of stuur vrijblijvend uw cv via onze site.

Bel Karin Noordermeer via telefoonnummer 06 12 92 87 82 of per e-mail karinnoordermeer@publieknetwerk.nl

Solliciteer